phone  +421 948 255 102     mail  info@knihy123.cz      Kontakt      Doprava a platba

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů


I.
Základní ustanovení


1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BONY plus s.r.o., se sídlem Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina. IČ 47 089 105,  (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina
email: bony@bonyplus.cz
telefon: +420 774 361105
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 


III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.  
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Zpracování osobních údajů na základě plnění povinností plynoucích z právních předpisů
Osobních údajů budou rovněž zpracovávány za účelem plnění povinností, které vyplývají z právních předpisů, přičemž platí, že pro užití osobních údajů z uvedeného účelu (právní důvod spočívající v plnění zákonných povinností správce) nemusíme získat Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
        zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
        zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
        zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
        zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.  
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů


1. Správce uchovává osobní údaje 
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). 
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.  
2.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 


V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


1. Příjemci osobních údajů jsou osoby  
• podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy - GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768 
• podílející se na dodání zboží / služeb /  přepravní partneři:

Geis, se sídlem Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, 

PPL, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany,

Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306


• zajišťující služby provozování e-shopu:  MOVIS, s.r.o., T.G. Masaryka 838/31, 36001 Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 29097177 a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,


• zajišťující marketingové služby: Na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:
Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části III.: 
poskytovatel služby zjišťování spokojenosti Ověřeno zákazníky a zprostředkovatel našich prodejů společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727; pricemania.sk se službou Hodnocení obchodu, společnost Pricemania s. r. o., se sídlem Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI.
Vaše práva


1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.  
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů


1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, antivirový program. 
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.Rychlost doručení
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
99 %
našich zákazníků bylo spokojeno s nákupem na www.knihy123.cz
29 hodnocení